Πολιτική Απορρήτου

Η χειρουργός Οδοντίατρος Μήτσου Αγγελική με έδρα την οδό Χατζοπούλου 35, Λαμία και στοιχεία επικοινωνίας όπως φαίνονται στον παρόν ιστοχώρο, λειτουργεί ως Διαχειριστής της ιστοσελίδας amitsou.gr που συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα απλά προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, κλπ.) τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της μετά από την ενημέρωσή σας και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.

Αποθηκεύονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί και μόνο από την Χειρουργό Οδοντίατρο Μήτσου Αγγελική η οποία δεσμεύεται επιπλέον και από τις οικείες διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός της.
Τα προσωπικά σας δεδομένα που δύναται να χρησιμοποιηθούν από την Οδοντίατρο, είναι αυτά που εσείς έχετε παράσχει με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας της διαδικτυακής ιστοσελίδας μας.
Η Οδοντίατρος εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κλπ. των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, παρά μόνον εάν εσείς ως υποκείμενα των δικαιωμάτων σας το δηλώσετε ρητά, ή εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους φορείς και δικαστικές αρχές.

Η Οδοντίατρος διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις, σε κάθε δε περίπτωση μέχρι να δηλώσετε την άρση της συγκατάθεσής σας για τους σκοπούς αυτούς. Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

  • το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Οδοντίατρος,
  • το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, και
  • το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας.
Τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να ασκήσετε είτε με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση που φαίνεται ανωτέρω, ή μέσω email όπως αυτό φαίνεται στην ιστοσελίδα.
Η απάντηση της Οδοντιάτρου για την ικανοποίηση του δικαιώματός σας θα πρέπει να σας δοθεί εντός 30 ημερών από την επομένη της παραλαβής του αιτήματός σας.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε οποτεδήποτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλοντας καταγγελία, είτε εγγράφως, στο τμήμα Πρωτοκόλλου, στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση της ιστοσελίδας της www.dpa.gr.
Η Οδοντίατρος αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας της προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία διαρκώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης, με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, και συμμορφώνεται με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων [Κανονισμός 679/2016/ΕΕ].
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται ν’αλλάξει, προκειμένου να εκφράζει τις τρέχουσες πρακτικές, υποχρεώσεις και αλλαγές στην τεχνολογία. Μετά την όποια αλλαγή, η ιστοσελίδα μας θα ανανεωθεί άμεσα με τις αλλαγές κι αυτές θα τεθούν σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους. Πρέπει να ανατρέχετε τακτικά σε αυτή την πολιτική απορρήτου για να παραμείνετε ενημερωμένοι για τους όρους της.